UVJETI KUPNJE

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.sportstar.hr primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu(Internet trgovina). U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

 • Izvadak iz Zakona o zaštiti potrošača koji se odnose na sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, čemu podliježe Internet trgovina
 • OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA  POTROŠAČA
 • STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
 • Izvadak iz Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14 koji se odnosi na nedostatke i neispravnost proizvoda

 

O kupcu

Kupac je svaka fizička osoba koja izvrši plaćanje u Sportstar  internet trgovini

Kupac je svaka fizička osoba koja izvrši narudžbu u Sportstar internet trgovini  čime prihvaća: 

 • sve stavke iz predugovorne obavijesti
 • sve uvjete korištenja www.sportstar.hr stranice
 • sve ovdje navedene uvjete poslovanja
 • sve uvjete kupovine koji su dostupni prilikom narudžbe
 • plaćanje punog iznosa koji se od njega zatraži nakon što izabere način kupovine

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja naruči proizvod prihvativši uvjete ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te se time obavezuje izvršiti plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobnih osoba mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovne sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem www.sportstar.hr stranice.

 

O Prodavatelju

SportStar d.o.o. se obvezuje poslovati u skladu sa legitimnim zakonima Republike Hrvatske.

SportStar d.o.o.ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu ne realiziranjem narudžbe i zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisani su u ovim uvjetima.

 

Naručivanje

Kupac putem Internet trgovine radi narudžbu koja sadrži informacije o vrsti proizvoda količini, cijeni, kontakt podacima kupca, kao i mjesto isporuke. Narudžba je istovremeno kupoprodajni ugovor te je kupac slanjem narudžbe suglasan sa svim uvjetima i odredbama. Prodavatelj je obvezan informirati kupca u roku 24 sata od primitka da je narudžba primljena te u slučaju da roba nije na skladišnim rezervama prodavatelj je obvezan ponuditi adekvatno riješenje - povrat novca, datum moguće isporuke, drugi sličan proizvod itd.

U vezi sa gore navedenim prodavatelj upozorava kupca na sljedeće:

 • Kupac ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana
 • Kupac ne snosi nikakve troškove vezane uz daljinsku komunikaciju
 • Kupac snosi transportne troškove u slučaju vračanja robe
 • Slanjem narudžbe suglasan je sa svim općim uvjetima

 

Plaćanje

1. GOTOVINOM KOD PREUZIMANJA POŠILJKE
U košarici izaberite  Plaćanje po pouzeću. Robu plaćate gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke.

     

Potvrda narudžbe

Prije izvršenja narudžbe preporučujemo da provjerite dostupnost proizvoda.

Nakon što ste izvršili narudžbu na e mail stiže Vam potvrda narudžbe. Navedena potvrda ima obilježja ugovora koji ste sklopili na daljinu te ste pristali na uvijete. Također ste upoznati da izvršena narudžba ima obvezu plaćanja.

 

 

Jednostrani raskid ugovora

Samo kupac s ugovorom na daljinu (Internet trgovina www.sportstar.hr) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP) , u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupaca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ukoliko Kupac vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajući se na Članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 40% plaćene maloprodajne cijene proizvoda. Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava.

Ukoliko je Kupac vratio proizvod, prema Jednostranom raskidu ugovora u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj mora u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava osim troškova dostave koja je obveza  kupca.

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana od;

Kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednstrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, ne uključujući i troškove dostave , bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili

Povrat novca bit će izvršen isključivo na tekući račun kupca.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe. 

4.Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

Izvadak iz Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14 koji se odnosi na nedostatke i neispravnost proizvoda

 

Ispunjenje ugovora

Članak 43.

(1) Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora, ovoga Zakona i Zakona o obveznim odnosima.

(2) U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

(3) Ako trgovac ili proizvođač daje jamstvo za ispravnost prodanog proizvoda dužan je ispuniti obveze propisane Zakonom o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari, kao i obveze preuzete jamstvom.

Izvadak iz Zakona o obveznim odnosima NN 35/05 i izmjenama i dopunama istoga NN 41/08 koji se odnosi na nedostatke i neispravnost proizvoda:

 

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Članak 403.

(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Prava kupca u slučaju materijalnog nedostatka

 

REKLAMACIJE PROIZVODA

Molimo da uz reklamaciju priložite i račun kao dokaz kupnje.

Materijalni nedostatak postoji ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet.Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. Kupac ima pravo reklamirati proizvod trgovcu zbog postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu tijekom 2 godine od dana kupnje istog sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Postojanje materijalnih nedostataka – skrivenih mana može se također dokazivati vještačenjem. U slučaju postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu potrošač može zahtijevati da se otkloni nedostatak, da mu se preda druga stvar, da se snizi cijena ili može izjaviti da želi raskinuti ugovor. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

 

Zamjena proizvoda

Zamjena naručenih proizvoda moguća u roku 14 dana. Troškove dostave u slučaju zamjene snosi kupac.

 

Neispunjenje ugovora u razumnom roku

Članak 411.

Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.

Kad kupac može raskinuti ugovor

Članak 412.

(1) Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

(2) Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

(3) Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti za kupca, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene

 

Odgovornost prodavatelja i proizvođača

Članak 423.

(1) Ako proizvođač jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda ispravnu stvar.

(2) Ako prodavatelj jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati od prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda ispravnu stvar.

Uvjeti i odnosi između kupca i Lea,obrt za trgovinu i uslug. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora, stranke će pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Varaždinu

 

Uvjeti korištenja

Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete korištenja prije korištenja www.sportstar.hr stranice na bilo koji način.

Ovdje navedeni opći uvjeti korištenja odnose se isključivo na korištenje www.sportstar.hr . Usluge Internet trgovine vrijede samo za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Usluge Internet trgovine vrijede samo za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

Kupac možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, i ukoliko u potpunosti prihvaćate:

- navedene uvjete korištenja
- opće uvjete poslovanja
- uvjete kupovine prije plaćanja

Cijene

Prikazane u Internet trgovini www.sportstar.hr su maloprodajne cijene i izražene su u Hrvatskoj valuti, u kunama sa uključenim pdv-om.

 

Narudžbom proizvoda putem naše Internet trgovine prihvaćate uvjete kupnje koji su navedeni na Internet trgovini. Kupac je svaka osoba koja elektronički naruči proizvod, a prihvati gore navedene uvjete.

Kupoprodajni ugovor između korisnika SportStar d.o.o postaje valjan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje Republike Hrvatske.

SportStar d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu sa legitimnim zakonima Republika Hrvatske.

SportStar d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako kreditna/debitna kartica nije ispravna ili ako se ne može autorizirati.

SportStar d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.

SportStar d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca.

 

SportStar d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa nepostojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.

SportStar d.o.o ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu ne realiziranjem narudžbe.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane SportStar d.o.o zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada odlučuje između:

Otkazivanja narudžbe ili prihvaćanje novog roka isporuke sa novim uvjetima koji važe na dan buduće isporuke

Najstrože je zabranjeno je koristiti SportStar d.o.o za bilo koju vrstu ilegalnog djelovanja i pokušaje bilo kakve izmjene podataka, kao i bilo koju vrstu zlouporabe u otežavanju rada kojom se može prouzročiti šteta SportStar d.o.o Za sve eventualne ovakve vrste izmjena na SportStar d.o.o Internet stranici,SportStar d.o.o pridržava pravo otkazivanja Ugovora o kupovini sa kupcima i dostave.

 

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja SportStar d.o.o zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvijeti i odnosi i između korisnika i kupaca SportStar d.o.o podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora, stranke će pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Varaždinu

 

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGVORA  POTROŠAČA

Sukladno Članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo poštovane potrošače da pisani prigovor mogu podnijeti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u samoj poslovnici u kojoj se nalaze. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnici, piše se u dva primjerka te jednoga obavezno trgovac ovjeri potrošaču.

Ostali načini podnošenja pisanog prigovora:

SportStar d.o.o

Ulica Stjepana Vukovića 8a

42000 Varaždin

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora.

Sve eventualne sporove pokušat čemo riješit mirnim putem a za eventualne sporove nadležan je sud u Varaždinu

 

ONLINE RIJEŠAVANJE SPOROVA

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se

primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS  http://ec.europa.eu/odr

 •  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 •  

  Hrvatska

Ova web stranica koristi kolačiće (cookies) da bi se osigurao pravilan rad web stranice, unapređenje iste, a sve u svrhu poboljšanja iskustva u pregledavanju web stranice. Ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića odaberite Prihvaćam kolačiće, a ukoliko niste suglasni odaberite Odbijam kolačiće.
Saznaj više Prihvaćam kolačiće Odbijam kolačiće